TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
mazowieckie


Urząd Lotnictwa Cywilnego to państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji publicznej. Prezes Urzędu wykonuje nadzór lotniczy oraz jest władzą lotniczą w rozumieniu umów międzynarodowych. Zadania Prezesa Urzędu: realizuje politykę rządu w zakresie lotnictwa cywilnego (sieć lotnisk, urządzenia naziemne) wydaje decyzje administracyjne z tego zakresu nadzoruje przestrzeganie prawa w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej nadzoruje służby żeglugi powietrznej wykonuje zadania w imieniu i na rzecz organów UE w swoim zakresie nadzoruje eksploatacje statków powietrznych certyfikuje podmioty działające w zakresie lotnictwa cywilnego sprawdza zdatność sprzętu lotniczego do lotu sprawdza kwalifikacje personelu lotniczego prowadzi rejestry: statków powietrznych, lotnisk, urządzeń naziemnych, personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz lądowisk nadzoruje i organizuje pracę cywilno-wojskowego organu doradczego do spraw zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników współpracuje z innymi organami i podmiotami w zakresie: zarządzania ruchem lotniczym oraz służb ratowniczych współpracuje z nadzorem i administracją lotniczą innych państw współpracuje z samorządem lokalnym w zakresie lotnictwa cywilnego współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (szczególnie z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) działa w zakresie bezpieczeństwa lotów (w tym: e-baza zdarzeń lotniczych, zalecenia profilaktyczne, ocena stanu bezpieczeństwa lotów, wymiana danych z organami UE) wydaje wytyczne techniczne zatwierdza granice części lotniczej lotniska współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych bierze udział w pracach nad międzynarodowymi umowami lotniczymi inicjuje i pracuje nad zmianami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego zatwierdza i nadzoruje programy ochrony lotnisk oraz ochrony firm z branży lotnictwa cywilnego nadzoruje w swoim zakresie służby ochrony lotnisk opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ułatwień w zakresie Lotnictwa Cywilnego nadzoruje i analizuje ewidencje operatorów lotnisk w zakresie: ruchu statków powietrznych, ruchu pasażerskiego i ładunków nadzoruje badania lotniczo-lekarskie uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie przewiduje się inwestycje z zakresu lotnictwa cywilnego Prezes Urzędu Lotnictwa przejął zadania dotychczasowego: Departamentu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie polityki transportowej lotnictwa cywilnego, uregulowań prawno-legislacyjnych, dwustronnych i wielostronnych relacji zewnętrznych oraz współpracy międzynarodowej oraz Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego w zakresie nadzoru technicznego i operacyjnego lotnictwa cywilnego. Podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu. Utrzymuje 5 delegatur terenowych. Prezes ULC wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Aktualizuj dane