TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Departament Lotnictwa

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
mazowieckie


Tel.: +48 22 630 13 39 Fax: +48 22 630 13 95

http://www.mir.gov.pl/

sekretariatDL@mir.gov.pl

1. Departament Lotnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego. 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności: wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności Państwa; sprawowanie nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ustalonym w ustawie ? Prawo lotnicze, innych ustawach oraz umowach międzynarodowych; realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Polski w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej oraz w pracach Unii Europejskiej związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; nadzór nad realizacją zadań wynikających ze ?Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)?, z ?Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych? oraz z innych rządowych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju cywilnego transportu lotniczego; monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi i państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną przewidzianych do finansowania z udziałem środków publicznych. 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad: Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego; Przedsiębiorstwem Państwowym ?Porty Lotnicze? w Warszawie; Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie. 4. Departament zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Aktualizuj dane